Akademik Faaliyetler


AKADEMİK PERSONEL ATIF LİSTESİ
 
Prof.Dr. Alaattin KIZILTAN Dr.Öğr.Üyesi Özgül BİLİCİ
Prof.Dr. Ali Rıza SANDALCILAR Dr.Öğr.Üyesi Vildan YAVUZ
Doç.Dr. Ali ALTINER Arş.Gör.Dr. Ahmet USTA
Doç.Dr. Elif KARAÇİMEN Arş.Gör.Dr. Mustafa YAPAR
Doç.Dr. Salih TÜREDİ Arş.Gör.Dr. Sema KELEŞ YILDIZ
Dr.Öğr. Üyesi Haydar KARADAĞ Arş.Gör.Dr. Tunahan HACIİMAMOĞLU
Dr.Öğr.Üyesi Emre ÜRKMEZ Arş.Gör. Doğan KEŞAP
Dr.Öğr.Üyesi Emrullah ÖZDEN Arş.Gör. Harun SARAÇ
Dr.Öğr.Üyesi Oğuzhan SUNGUR Arş.Gör. Vildan AYGÜN ALICI
Dr.Öğr.Üyesi Ömer Faruk BÖLÜKBAŞI  
 
2021 YILI AKADEMİK FAALİYETLER

Makaleler Bildiriler
 • Bilici Ö. , Altay İ. (2021). “International Trade of a Young Republic in the Shadow of the War and the Great Depression”, Baltic Connections Conference 2021, Finlandiya, 20 Nisan 2021.
 • Keleş Yıldız S. (2021). “19. Yüzyıla Ait Bursa ve Rize Tereke Kayıtlarından Hareketle Mehir ve Servet Arasındaki İlişkiII. International Symposium on Economic Thought, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Mayıs 2021, ss.76-77.
 • Keleş Yıldız S. (2021). “19. Yüzyıla Ait Tereke Kayıtları Işığında Bursa ve Rize Kentlerinin Sosyo-Ekonomik Açıdan Karşılaştırmalı Bir İncelemesi”, ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2021, ss.136.
 • Keşap D. , Sandalcılar A. R. (2021). “Türkiye’de Net Hata ve Noksan Hesabının Belirleyicilerinin Ekonometrik Analizi”, ICE-TEA 2021 The Seventh International Conference On Economics - Turkish Economic Association (TEA), Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2021, ss.1-20
 • Özden E. , Bilici Ö. (2021). “Impacts of Covid-19 Pandemic on Exports: Evidence from Turkey”, 7th International Conference (ICE-TEA Conference), Türkiye, 09 Nisan 2021.
 • Ürkmez E. (2021). “COVID-19 Salgınının Finansal Piyasaların Oynaklığı Üzerindeki Bulaşıcılık Etkileri: ABD için Ampirik Bir Analiz”, 21. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 08 Eylül 2021, ss.36-37.
 • Ürkmez E. , Bölükbaşı Ö. F. (2021). COVİD-19 Pandemisinin BİST-100 Hisse Senedi Getirilerinin Oynaklığı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”, 7th International Conference on Economics, Ankara, Türkiye, 9 - 11 Nisan 2021, ss.1-2.
 • Ürkmez E. , Sülkü S. N. , Salbars S. T. (2021). “COVID-19 Pandemisi Sırasında Hisse Senedi Getirileri Uzun Hafıza İzleri Taşıyor mu? Türkiye Örneği”, 21. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, Türkiye, 08 Eylül 2021, ss.38-40.
 • Yıldız A., Keleş Yıldız S. , Küçük A. (2021). “Tanzimattan Günümüze Bütçe Kavramına Tarihsel Perspektiften Bir Bakış” ASEAD 7. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 10 - 12 Nisan 2021, ss.137.
  Kitap ve Kitap Bölümleri
 • Altıner A. , Bozkurt E. (2021). Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımlarının İşgücü Piyasasına Etkisi: Asimetrik Bir Yaklaşım, Küreselleşen Dünyada Mali ve İktisadi Meseleler, Serap Ürüt Saygın, Orçun Avcı, Editör, Ekin Yayınevi, Bursa, ss.115-130.
 • Altıner A. , Bozkurt E., Toktaş Y. (2021).  COVID-19 and Stock Markets: Deaths and Strict Policies, Intelligent Data Analysis for COVID-19 Pandemic, Niranjanamurthy, M., Bhattacharyya, Siddhartha, Kumar, Neeraj, Editör, Springer, ss.227-253.
 • Karadağ H. (2021). The Relationship between the Happiness Index and the Housing Prices in Selected EU Economies, Turkey and Russia, Studies on Interdisciplinary Economics And Business - Volume IV, Özçelik, Özer, Editör, Peter Lang GmbH, Berlin, ss.119-128.
 • Sungur O. (2021).  Asymmetric Information and Adverse Selection Problems in the Semantic Evolution of Rationality Concept, Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies - Volume IV, Adil Akıncı, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.199-219.
 • Sungur O. (2021). Yatırım Kararlarının Rasyonellik Değerlendirmesi: Türkiye Örneğinde Nitel Bir Analiz, İktisadi Teori ve Gelişmelere Gelenekçi ve Yenilikçi Yaklaşımlar, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.33-82.
 • Türedi S. , Yavuz V. (2021). Does the Shadow Economy Increase Environmental Pollution in Turkey?, Interdisciplinary Public Finance, Business and Economics Studies– Volume IV, Adil Akıncı (Ed.), Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss. 97-103-116.
 • Türedi S., Hacıimamoglu T. (2021). Are Corruption and the Shadow Economy Complementary in Low Income Countries?. Volume IV, Publisher: Peter Lang, Özer Özcelik (Ed.) Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.97-141-157.

2020 YILI AKADEMİK FAALİYETLER

Makaleler

Bildiriler Kitap ve Kitap Bölümleri
 • Altıner A. , Bozkurt E. (2020). The Effects of Economic Freedom on Foreign Direct Investment, Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume III, Özer ÖZÇELİK, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.57-70.
 • Altıner A. , Tahiroğlu D. (2020). OECD Ülkelerinde Vergi Yapısı ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz, Ekonomik, Finansal ve Mali Politikaların Uygulamadaki Yansımaları, Şahin Karabulut, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.199-2018.
 • Hacıimamoğlu T. (2020). G-20 Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Sürdürülebilir Kalkınma İlişkisi: Panel Nedensellik Analizi, İktisat Seçme Yazılar 2020-II, Levent Yahya Eser, Serkan Samut, Editör, Celepler Matbaacılık Yayın ve Dağıtım, Rize, ss.55-76.
 • Karaçimen, E. (2020). Klasik Liberalizm, Neoliberalizm ve Küreselleşme, Siyaset Sosyolojisi, Havva Ezgi Doğru (Ed.), Anadolu Üniversitesi Yayını, Eskişehir, ss.203-228.
 • Karadağ H. (2020). Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranlarındaki Değişimlerin Konut Piyasası Üzerindeki Etkileri, Makro Ekonomik Göstergeler Üzerine Ampirik Çalışmalar, Şit, Mustafa Alancıoğlu, Erdal, Editör, Gazi Kitabevi, ss.171-186.
 • Karadağ H. (2020). Türkiye Ekonomisinde Tüketici Fiyat Endeksinin Konut Fiyat Endeksi Üzerine Etkisi, Ekonomi Ve Finans Alanında Yapılan Ampirik Çalışmalar-2, Telek, Cebrail Şit, Ahmet Alancıoğlu, Erdal, Editör, Gazi Kitabevi, Ss.91-104, 2020.
 • Kızıltan A. , Toktaş Y. (2020). “Impact of Turkey’s Real Effective Exchange Rate and Its Volatility on Turkey’s Agricultural Export to the European Union”, Studies on Economics Sciences, Dr. Yuksel Akay Unvan, Editör, Livre de Lyon, Lyon, ss.41-61.
 • Sandalcılar A. R. (2020). Siyasi Gelişmeler Bağlamında Türkiye-İsrail Dış Ticareti Üzerine Bir Değerlendirme, Türkiye’de Dış Ticaret ve Lojistik Uygulamalı ve Teorik Seçme Konular, İlkay Noyan Yalman, Editör, Nobel Yayınevi, Ankara, ss.207-224.
 • Sungur O. , Altıner A. (2020). The Asymmetric Effects of Income Inequality on Economic Growth in Turkey, Current Researches in Economics and Administrative Sciences, Unvan Yüksel Akay Serbestoğlu İbrahim, Editör, IVPE, Cetinje, ss.402-426.
 • Türedi S. , Yavuz V. (2020). Remittances and Economic Growth: A Causality Analysis for Turkey, Studies on Interdisciplinary Economics and Business - Volume III, Özer Özçelik, Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.97-106.
 • Usta A. (2020). Essays in Macro-Finance, Gazi Kitabevi, Ankara, 2020.
 • Usta A. (2020). Küresel Belirsizliğin Finansal Piyasa Performansına Etkisi: Tu¨rkiye Örneği, Makroekonomik Göstergeler U¨zerine Ampirik Çalışmalar, Mustafa Şit,Erdal Alancıoğlu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, Ss.117-132.
 • Usta A. , Karadağ H. (2020). Para Arzı Şoku Ekonomideki Güveni Nasıl Etkiler? Türkiye Örneği Finansal Servis Bankacılık ve Finans, Musa Gün, Editör, Livre De Lyon, Lyon, ss.75-87.
 • Yıldırım K. , Karadağ H. (2020). Kentleşme ve Konut Sektöründe Yaşanan Sorunların Sosyo-Politik ve Ekonomik Değişkenler ve Aktörler Üzerinden Değerlendirilmesi, Kavramsal ve Güncel Boyutlarıyla Sosyal Sorunlar, Çalış, Nurullah Karataş, Zeki, Editör, Efe Akademi, ss.269-303.